Aligator Szkoła Pływania

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SZKOŁY PŁYWANIA ALIGATOR I UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PŁYWANIA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Nazwisko i imię uczestnika*
Data urodzenia uczestnika*
Adres zamieszkania*
Nazwisko i imię rodzica/opiekuna*
Adres e-mail rodzica/opiekuna*
Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna*

Wyrażam zgodę na przystąpienie i uczestnictwo Córki/Syna w zajęciach Szkoły Pływania ALIGATOR i zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie Pływalni Limanowskiej.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę Pływania ALIGATOR w celu realizacji umowy o świadczenie usług nauki pływania. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Oświadczam, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zajęciach nauki i doskonalenia pływania na basenie.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Szkoły Pływania Aligator

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć nauki pływania organizowanych przez szkołę oraz umieszczanie zdjęć na stronie internetowej i portalu facebook Szkoły Pływania ALIGATOR wyłącznie w celu promocji szkoły.
Data wypełnienia deklaracji*
Podpis rodzica/opiekuna dziecka
Wyślij

Aligator Szkoła Pływania

ALIGATOR Szkoła Pływania Paweł Zagata
ul. Św. Floriana, 33-312 Tęgoborze
REGON: 121024018
NIP: 734-311-44-51
Pływalnia Limanowska
733 784 668